• Regulations

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.mauala.com jest firma

Mauala Anita Rumpczyk

84-200 Gowino

ul. Wejherowska 61

VAT EU: PL 588 230 87 24

2. KONTO

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.

 3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

 5. Sklep www.mauala.com nie posiada innych ukrytych kosztów.

 6. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI.

 1. Płatność gotówką za pobraniem kurierem przy odbiorze przesyłki. Koszt takiej wysyłki to 19 zł. 

 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą PayU. Koszt takiej wysyłki to 15 zł.

 3.  Płatność PayPal, jedynie przy wysyłkach zagranicznych. Koszt takiej wysyłki jest zależny od kraju odbiorcy.  Niemcy: 6,5 EUR

5. TERMIN PŁATNOŚCI:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

 

6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 3-5 dni licząc dni robocze.

 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.

 

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 3-5 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).

 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 

8. REKLAMACJE I ZWROTY:

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres mauala@mauala.comlub pocztą polską na adres Mauala, 84-200 Gowino, ul. Wejherowska 61

 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Mauala, 84-200 Gowino, ul. Wejherowska 61wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.mauala.com

 3. Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.mauala.com l oraz paragon. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres mauala@mauala.coml lub pocztą polską na adres Mauala, 84-200 Gowino, ul. Wejherowska 61

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, z którego zamówienie zostalo opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

OBJAŚNIENIE:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

 4. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

 5. KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 8. SPRZEDAWCA– Mauala Anita Rumpczyk, 84-200 Gowino, ul. Wejherowska 61

 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Der Besitzer des Online-Shops www.mauala.com ist das Unternehmen

Mauala Anita Rumpczyk

84-200 Gowino

ul. Wejherowska 61

EU MwSt .: PL 588 230 87 24

2. KONTO

Um ein Konto einzurichten, müssen Sie das Kontaktformular mit den persönlichen Daten des Kunden entsprechend dem Formular ausfüllen. Jedem Konto wird ein individueller Login und ein Passwort zugewiesen. Die Kontoerstellung ist freiwillig und optional.

Sie können kaufen, ohne ein Konto zu haben.

Der Vorteil eines Kontos ist die Möglichkeit, die Historie von Einkäufen zu überprüfen, an Wettbewerben teilzunehmen und Newsletter zu erhalten.

3. BEDINGUNGEN FÜR VERTRAGSABKOMMEN

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Bestellung online zu tätigen: a) Erstellen Sie ein Konto mit einem Login und Passwort b) Geben Sie eine Bestellung auf, ohne sich für ein Konto anmelden zu müssen. In beiden Fällen ist es notwendig, das Bestellformular auszufüllen.

Der Abschluss des Bestellformulars ist für den Käufer verbindlich, der den Kaufvertrag und die Annahme der Geschäftsordnung abschließt.

Die angegebenen Preise sind in polnischen Zloty angegeben und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Die Zusammenfassung der Bestellung enthält Informationen über den Gesamtpreis des Auftragsgegenstandes und über die Lieferkosten. Sie werden informiert, wenn Sie das Bestellformular ausfüllen.

Www.mauala.com hat keine versteckten Kosten.

Die Bestellung wird als Nachweis des Vertrags in das Online-Shopsystem eingegeben.

4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN.

Zahlung in bar per Kurier bei Lieferung. Die Kosten für diese Lieferung betragen 19 PLN.

Zahlung per Banküberweisung auf das Bankkonto des Verkäufers mit PayU. Die Kosten für diese Lieferung betragen 15 PLN.

PayPal Zahlung, nur für den internationalen Versand. Die Kosten einer solchen Lieferung hängen vom Empfängerland ab. Deutschland: 6,5 EUR

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

Bei Zahlung per Banküberweisung, elektronischer Zahlung oder Zahlung per Kartenzahlung ist der Kunde verpflichtet, die Zahlung innerhalb von 3 Kalendertagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses zu leisten. Nach Ablauf der Frist wird der Vertrag des Verkäufers durch das Verschulden des Kunden gebrochen.

Bei Zahlung in bar ist der Kunde verpflichtet, die Zahlung per Nachnahme zu leisten.

 

6. VERSAND BESTELLUNG

Wenn Sie sich für den Versand entscheiden, erfolgt der Versand innerhalb von 3-5 Werktagen.

Bei Zahlung per Überweisung wird die Zahlungskarte nach erfolgter Zahlung auf das Bankkonto gesendet.

 

7. LIEFERUNG DER BESTELLUNG

Die Lieferung des Produktes ist auf dem Territorium der Republik Polen und im Ausland möglich, gemäß der Preisliste der polnischen Post- oder Kurierfirma.

Die Lieferung des Produkts an den Kunden ist kostenlos, es sei denn, der Kaufvertrag sieht etwas anderes vor. Die Kosten für die Lieferung des Produkts sind öffentlich und sind in der Registerkarte "Lieferkosten" und während der Auftragserteilung enthalten.

Keine persönliche Sammlung möglich.

Das Lieferdatum des Produkts an den Kunden im Land beträgt 3-5 Werktage (laut Vertrag mit dem Kurierdienst).

Der Kunde ist verpflichtet, die Sendung in Anwesenheit des Kuriers zu überprüfen. Bei Beschädigung der Sendung ist es notwendig, den Transportschadensdatensatz aufzuschreiben und den Verkäufer unverzüglich per E-Mail zu informieren. Wenn Sie keinen Kurierverletzungsbericht schreiben, können Sie keine Beschwerde einleiten und die Waren zurücksenden.

8. BESCHWERDEN UND RÜCKGABEN:

Alle Beschwerden und Erstattungen müssen per E-Mail an mauala@mauala.com oder per Post an Mauala, 84-200 Gowino, Ul. Wejherowska 61

Die zurückgegebenen Waren müssen ordnungsgemäß gesichert und verpackt und vollständig in einem Zustand zurückgegeben werden, der nicht an der Adresse des Geschäfts beeinträchtigt wird: Mauala, 84-200 Gowino, Ul. Wejherowska 61 mit einer Quittung und einem beigefügten Beschwerde- oder Erstattungsprotokoll, die unter www.mauala.com zum Download bereitstehen.

Hinweis. Die Grundlage für die Rückgabe oder Beschwerde ist eine Quittung.

Der Verkäufer wird innerhalb kürzester Zeit, spätestens jedoch innerhalb von 14 Kalendertagen ab dem Datum seiner Einreichung, auf die Beschwerde antworten. Hinweis. Das Reklamations- oder Erstattungsformular ist unter www.mauala.com l und der Quittung ordnungsgemäß auszufüllen. Das Übermitteln eines anderen Formulars oder ein falsches Schreiben kann zu einer Verzögerung bei der Bearbeitung Ihrer Beschwerde führen.

Die volle Verantwortung und Verantwortung des Verkäufers gegenüber dem Kunden ist durch das allgemein anwendbare Recht, insbesondere im Zivilgesetzbuch, definiert. Bei Kaufverträgen sind Grundlage und Umfang der Haftung des Verkäufers gegenüber dem Kunden bei Nichteinhaltung des Kaufvertrags durch das allgemein gültige Verbraucherverkaufsgesetz festgelegt.

 

9. VERTRAGSRECHT

Auftraggeber ist ein Verbraucher, der einen Vertrag mit einem Abstand hat, kann innerhalb von 14 Kalendertagen von ihm zurückzutreten, ohne Angabe von Gründen und ohne zusätzliche Kosten, mit Ausnahme der Transportkosten an den Verkäufer. Erklärung des Rücktritts vom Vertrag Kunden kann 84-200, ul E-Mail oder Post polnische mauala@mauala.coml Adresse Maual, Gowino senden. Wejherowska 61

Verkäufer unverzüglich, spätestens 14 Kalendertagen ab dem Datum des Eingangs des Produktes und Aussagen der Kunde zurück, vom Vertrag zurückzutreten, fragen der Kunde alle von ihm Zahlung einschließlich Versand des Produktes (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten aus Kunden Weg Lieferung andere als die am wenigsten teueren üblichen Liefer. Verkäufer ist der Vertrag gezahlt wurde in Form von Rückkehr oder der Zahlung Paypal Paypal-Konto, mit dem angesichts die Zahlung auf dem Kontonummer zurück. Wenn der Verkäufer nicht vorgeschlagen, dass er das Produkt von dem Client empfängt, die Rückzahlung verweigern kann Zahlungen vom Kunden erhalten, bis das Produkt zurückgegeben wird.

Der Kunde ist verpflichtet, unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen ab Kaufdatum, das Produkt des Verkäufers zurückzusenden. Der Kunde ist für die direkte Rücksendung des Produkts verantwortlich.

 

10. BESTIMMUNGEN ÜBER UNTERNEHMEN

Dieser Abschnitt der hierin enthaltenen Bedingungen gilt nur für Nichtkunden.

Der Verkäufer hat das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen ab dem Datum des Vertragsabschlusses von dem mit einem Nicht-Konsumenten abgeschlossenen Kaufvertrag zurückzutreten. Ein Rücktritt vom Kaufvertrag kann in diesem Fall ohne Angabe von Gründen erfolgen und begründet keine Ansprüche des Kunden, der nicht Verbraucher ist.

Für Kunden, die nicht Verbraucher sind, hat den Verkäufer das Recht vor, die zur Verfügung stehenden Methoden der Zahlung, einschließlich der Notwendigkeit, im Voraus bezahlt ganz oder teilweise, unabhängig von der gewählten Kundenzahlungsmethode und der Tatsache, dass der Kaufvertrag zu beschränken.

 

 

11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Änderungen an den Vorschriften vorzunehmen.

In Fällen, die nicht unter diese Verordnung fallen, gelten das allgemein geltende polnische Recht und andere einschlägige Bestimmungen des allgemein anwendbaren Rechts.

 

ERKLÄRUNG:

ARBEITSTAG - einen Tag von Montag bis Freitag, außer an Feiertagen.

REGISTRIERUNGSFORMULAR - ein Formular, das im Online-Shop zur Verfügung steht, um ein Kundenkonto zu erstellen.

Bestellformular - Elektronischer Service, um eine Bestellung aufzugeben.

KUNDE - eine natürliche Person mit voller oder eingeschränkter Rechtsfähigkeit, die kein Unternehmer ist.

ACCOUNT - Elektronischer Service mit zugewiesenem Login und Passwort, in dem die vom Kunden zur Verfügung gestellten Daten und Informationen zu den im Internet-Shop getätigten Bestellungen gespeichert werden.

NEWSLETTER - Elektronischer Service des Verkäufers per E-Mail, der es Ihnen ermöglicht, Informationen über Produkte, News und Aktionen im Internet Store zu erhalten.

PRODUKT - im Internet verfügbar Speichern Sie den beweglichen Gegenstand des Vertrags zwischen dem Kunden und dem Verkäufer.

VERKÄUFER - Mauala Anita Rumpczyk, 84-200 Gowino, Ul. Wejherowska 61

VERKAUFSVEREINBARUNG - ein Produktverkaufsvertrag, der zwischen dem Kunden und dem Verkäufer über den Internetshop abgeschlossen oder geschlossen wurde.

BESTELLUNG - Willenserklärung des Kunden, die über das Bestellformular und direkt

 

 

1. GENERAL PROVISIONS

The owner of the online store www.mauala.com is the company

Mauala Anita Rumpczyk

84-200 Gowino

ul. Wejherowska 61

EU VAT: PL 588 230 87 24

2. ACCOUNT

To establish an account, you must complete the contact form with the details of the Client's personal data in accordance with the form. Each account is assigned an individual login and password. Account creation is voluntary and optional.

You can purchase without having an account.

The advantage of having an account is the ability to check the history of purchases, participate in competitions, receive newsletters.

3. CONDITIONS FOR CONTRACTS OF SALE AGREEMENT

There are two ways to place an order online: a) Create an account with a login and password b) Place an order without having to sign up for an account. In both cases, it is necessary to complete the order form.

Completion of the order form is unambiguous with the Buyer entering into the contract of sale and acceptance of the shop rules.

Prices quoted are prices in Polish zlotys and include the applicable VAT.

The summary of the order includes information on the total price of the subject of the order and on delivery costs. You will be informed when you complete the order form.

Www.mauala.com does not have any hidden costs.

The order is entered into the online store system as evidence of the contract.

4. CONDITIONS OF PAYMENT.

Payment in cash by courier at delivery. The cost of this shipment is 19 zł.

Payment by bank transfer to the Seller's bank account using PayU. The cost of this shipment is 15 zł.

PayPal payment, only for international shipping. The cost of such shipment depends on the recipient country. Germany: 6,5 EUR

5. PAYMENT TERMS:

In case of payment by bank transfer, electronic payments or payment card payment, the Customer is obliged to make payment within 3 calendar days from the date of conclusion of the Contract. After the deadline, the Seller's contract is broken by the Customer's fault.

In case of payment by cash, the customer is obliged to make payment in cash on delivery.

 

6. SHIPPING ORDER

If you choose to pay for shipping, shipping is done within 3-5 business days.

In the case of payment by bank transfer, the payment card is sent after the payment has been made to the bank account.

 

7. DELIVERY OF THE ORDER

Delivery of the product is available on the territory of the Republic of Poland and abroad, according to the price list of the Polish mail or courier company.

Delivery of the Product to the Customer is free of charge unless the Sales Contract provides otherwise. The costs of delivery of the product are public and are included in the "Delivery Costs" tab and during the Order submission.

No personal collection possible.

The delivery date of the product to the customer in the country is 3-5 business days (according to the contract with the courier company).

The customer is obliged to check the consignment in the presence of the courier. In case of damage to the shipment, it is necessary to write down the transport damage record and notify the seller immediately by sending an e-mail. Failure to write a courier injury report will make it impossible to initiate a complaint procedure and thus return the goods.

8. COMPLAINTS AND RETURNS:

All complaints and refunds must be sent by email to mauala@mauala.com or by post to Mauala, 84-200 Gowino, ul. Wejherowska 61

The returned goods must be properly secured and packed and returned complete in a condition not compromised at the address of the store: Mauala, 84-200 Gowino, ul. Wejherowska 61 with a receipt and attached complaint or refund protocol, which are available for download at www.mauala.com.

Warning. The basis for return or complaint is a receipt.

The Seller will respond to the complaint within the shortest possible time, no later than 14 calendar days from the date of its submission. Warning. The complaint or refund form is to be properly filled out at www.mauala.com l and the receipt. Submitting another form or misspelling may result in delay in processing your complaint.

Seller's full responsibility and responsibility towards the customer is defined by the generally applicable law, in particular in the Civil Code. For sales contracts, the basis and extent of the Seller's liability to the Customer for non-compliance of the product with the sales contract are defined by generally applicable consumer sales law.

 

9. RIGHT OF DUE TO CONTRACT

A customer who is a consumer who has entered into a distance contract may, within 14 calendar days, withdraw from it without giving a reason and without incurring additional costs, except for transportation costs to the Seller. Declaration of withdrawal The customer can send an e-mail to mauala@mauala.coml or by mail to Mauala, 84-200 Gowino, ul. Wejherowska 61

Seller shall immediately, not later than 14 calendar days from the date of receiving the return of the product and Customer's statement of withdrawal, return to the Customer all payments made by him, including the costs of delivery of the product (except for the additional costs resulting from the method chosen by the Client. The seller will return the payment to the account number given on the return form or to the Paypal payment to the Paypal account from which the order was paid. If the Seller has not offered to receive the product himself from the Customer, he may refrain from refunding. payments received from the customer until the product is returned.

The customer is obliged immediately, not later than within 14 calendar days from the date of purchase, return the Seller's product. The customer is responsible for the direct return of the product.

 

10. PROVISIONS CONCERNING ENTERPRISES

This section of the Terms and Conditions contained herein apply only to Non-Consumer Customers.

The seller has the right to withdraw from the sale contract concluded with a non-consumer customer within 14 calendar days from the date of its conclusion. Withdrawal from the Sale Agreement in this case can be made without giving a reason and does not generate any claims on the part of the customer who is not the consumer.

In the case of non-consumer customers, the Seller is entitled to limit the available payment methods, including requiring payment in full or in part, irrespective of the method of payment chosen by the Customer and the conclusion of the contract of sale.

 

 

11. FINAL PROVISIONS

Seller reserves the right to make changes to the regulations.

In cases not covered by this Regulation, commonly applicable Polish law and other relevant provisions of generally applicable law apply.

EXPLANATION:

WORKING DAY - one day Monday through Friday, excluding public holidays.

REGISTRATION FORM - a form available at the Online Shop to create a Customer Account.

Order Form - Electronic Service to place an order.

CLIENT - a natural person with full or limited legal capacity not being an entrepreneur.

ACCOUNT - Electronic service with assigned login and password in which the data provided by the Customer and information about the orders placed in the Internet Shop are stored.

NEWSLETTER - Electronic Service provided by the Seller via e-mail, which allows you to receive information from the Seller about Products, News and Promotions in the Internet Store.

PRODUCT - available on the Internet Store movable item of the Contract between the Customer and the Seller.

SELLER - Mauala Anita Rumpczyk, 84-200 Gowino, ul. Wejherowska 61

SALE AGREEMENT - a product sale contract concluded or concluded between the Customer and the Seller via the Internet Store.

ORDER - statement of the will of the Customer submitted using the Order Form and aimed directly at the conclusion of the product sale agreement with the Seller.