• Privacy Policy

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO – POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU MAUALA.COM


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez F-FARM Spółka Z o.o. z siedzibą w Lary 6 w Klonowej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426971, NIP: 619-202-00-58, REGON: 302180570 za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.roseboutique.pl 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 


Administratorem Danych Osobowych jest F-Farm Spółka z o.o. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 
Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: 


- Imię i nazwisko – Adres e-mail – Numer telefonu – Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj) – Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj) – W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON) 


Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez MAUALA


Podczas korzystania ze stron internetowych sklepu MAUALA.COMl przez Użytkownika, w logach serwera automatycznie zbierane są anonimowe dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane zbierane automatycznie). Informacje zawarte w logach systemowych serwera wykorzystywane są szczególnie w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych. 


Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp.) pomiędzy sklepem MAUALA.COM a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia. 


Sklep MAUALA.COM wykorzystuje pliki “cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Serwisu. 


Google Analytics – SklepRoseBoutique.pl zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Serwisu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 


Niezapowiedziane Wiadomości – Sklep MAUALA.COM zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu (komunikaty techniczne), zmian w regulaminach lub polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych. 


Użytkownik może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), na wskazany adres poczty elektronicznej, na temat produktów i usług oferowanych przez sklep MAUALA.COM . Na każdy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie dodania adresu e-mail do listy newsletter-a. Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej logując się na swoim koncie, na stronie WWW.MAUALA.COMl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres MAUALA@MAUALA.COM 


Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach sklepu RoseBoutique.pl 


W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 


 

VERTRAULICHKEIT UND SICHERHEIT - DATENSCHUTZERKLÄRUNG VON MAUALA.COM


Diese Datenschutzrichtlinie legt die Regeln für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten fest, die von den Benutzern von F-FARM Company Z o.o. mit Sitz in Lara 6 in Maple, eingetragen im Register des Landesgerichtsregisters durch das Amtsgericht für Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000426971, NIP 619-202-00-58, REGON: 302180570 für über den Internetshop unter www.roseboutique.pl


SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN


Personal Data Manager ist F-Farm Company mit o.o. Alle personenbezogenen Daten werden mit der gebotenen Sorgfalt gesammelt und ausreichend gegen den Zugriff von Unbefugten in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 29. August 1997 zum Schutz persönlicher Daten verarbeitet werden (Dz. U. 2002 Nr 101, Pos. 926 in geänderter Fassung.) und das Gesetz vom 18. Juli 2002 über die Bereitstellung elektronischer Dienste (Dz. U. Nr 144, Pos. 1204 mit späteren. d.) r. und der Verordnung des Ministers für Innere Angelegenheiten und vom 29. April Verwaltung 2004 r. auf der personenbezogenen Daten zu Dokumentation und technische und organisatorische Bedingungen, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten (Dz. U. Nr 100, poz.1024) von Geräten und Computersysteme erfüllt werden sollten.

 


Der Personal Data Manager pflegt und verarbeitet die folgenden personenbezogenen Daten von Benutzern:


- Name - E-Mail - Telefon - Adresse (Straße, Hausnummer, eine Wohnung, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land) - Lieferanschrift (Straße, Hausnummer, eine Wohnung, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land) - bei Firmen zusätzlich die Firmendaten (Name, Adresse, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, REGON-Nummer)


Alle persönlichen Informationen werden freiwillig bereitgestellt und die Zustimmung zur Verarbeitung dieser Daten ist Voraussetzung für die Auftragsabwicklung. Wenn Sie nicht mit der Datenschutzrichtlinie einverstanden sind, kaufen Sie bitte keine von MAUALA angebotenen Produkte oder Dienstleistungen.


Wenn Websites speichern MAUALA.COMl durch den Benutzer verwenden, werden die Server-Logs automatisch anonyme Daten gesammelt, zum Beispiel. IP-Adresse, Domainname, Browsertyp, Betriebssystemtyp, etc .. (Die gesammelten Daten automatisch). Die Informationen in Systemprotokollen Server enthalten sind, insbesondere für technische Zwecke und für den Transport der Verwaltung des Dienstes bezogene Zwecke, um den sicheren Betrieb des Service, die Umsetzung der Bestimmungen der Geschäftsordnung, den Schutz des Gesetzes zu gewährleisten. Darüber hinaus werden diese Informationen verwendet, um statistische oder Marketinginformationen zu sammeln.


Daten im Zuge der Korrespondenz gesammelt (über das Kontaktformular, Telefon, Fax, E-Mail-Adresse, etc.). MAUALA.COM zwischen dem Shop und dem Kunden werden nur dann verwendet werden, um die Fragen oder die Reihenfolge zu beantworten.

Shop MAUALA.COM verwendet „Cookies“ für Sicherheit zu sorgen, Login, Zugriff auf die Website, Zustelldienste und Inhalte abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Nutzer und für statistische und Marketing. Cookies enthalten die Informationen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Dienstes erforderlich sind. Cookies enthalten keine persönlichen Informationen. Wenn Sie die Cookies Ihres Webbrowsers deaktivieren, kann es für Sie schwierig oder unmöglich sein, die Website zu nutzen.


Google Analytics - ShopRoseBoutique.com sammelt anonyme Statistiken über Ihre besuchten Seiten. Diese Daten dienen nur zur statistischen Analyse des Datenverkehrs auf der Website. Die Datenschutzrichtlinien von Google Analytics finden Sie unter http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html


Unerwartete Nachrichten - Shop MAUALA.COM behält sich das Recht vor unerwünschten Nachrichten an Personen zu senden, dessen Kontaktinformationen und die der Datenschutzrichtlinie vereinbart. Diese Nachrichten beziehen sich auf die technischen Aspekte des Betriebs des Dienstes (technische Nachrichten), Änderungen der Vorschriften oder Datenschutzbestimmungen. Diese Nachrichten enthalten keine kommerziellen Informationen.


Sie können Ihre Einwilligung freiwillig ausdrücken, um kommerzielle Informationen per E-Mail, die angegebene E-Mail-Adresse, die von MAUALA.COM angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu erhalten. Eine E-Mail wird an jede E-Mail-Adresse gesendet, in der Sie aufgefordert werden, das Hinzufügen einer E-Mail-Adresse zur Newsletter-Liste zu bestätigen. Der Benutzer kann auch jeder Zustimmung zeit widerrufen, indem Sie sich in Ihrem Konto auf Seite WWW.MAUALA.COMl oder per E-Mail mit relevanten Inhalten an die Adresse von kommerziellen Informationen erhalten MAUALA@MAUALA.COM


Personal Data Manager ist nicht verantwortlich für den Inhalt und die Praktiken, die verwendet werden, um persönliche Daten durch andere Websites zu schützen, deren Links und Webadressen sich auf den Seiten oder in der Werbung von RoseBoutique.pl befinden.


Im Falle einer Inspektion durch die Generalinspektion für den Schutz personenbezogener Daten können die Daten des Kunden den Mitarbeitern der Inspektion gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten zur Verfügung gestellt werden.

 

 

 

 

CONFIDENTIALITY AND SAFETY - PRIVACY POLICY OF MAUALA.COM


This Privacy Policy sets forth the rules for the collection, processing and use of personal data obtained from Users by F-FARM Company Z o.o. with its registered office in Lary 6 in Klonowa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, XX Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000426971, NIP: 619-202-00-58, REGON: 302180570 via the Internet Store, located at www.roseboutique.pl


PERSONAL DATA PROTECTION


Personal Data Manager is F-Farm Company with o.o. All personal data collected with due diligence and adequately protected against unauthorized access to them are processed according to the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926). , as amended) and the Act of 18 July 2002 on providing services by electronic means (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended), and the Ordinance of the Minister of Interior and Administration of 29 April 2004 on the documentation of the processing of personal data and the technical and organizational conditions which should be met by the equipment and information systems used to process personal data (Journal of Laws No. 100, item 1024).

 


The Personal Data Manager maintains and processes the following personal data of Users:


- Name and surname - E-mail address - Telephone number - Address of residence (street, house number, apartment number, postal code, town, country) - Delivery address (street, house number, apartment number, postcode, city, country) - In case of companies additionally the company's data (name, address, VAT number, REGON number)


All personal information is provided voluntarily, and consent to processing such data is a prerequisite for order fulfillment. If you do not agree with the Privacy Policy, please do not purchase products or services offered by MAUALA


By using the web site MAUALA.COMl by the user, the logs of the server automatically collect anonymous data such as IP address, domain name, browser type, operating system type, etc. (data collected automatically). The information included in the system logs of the server is used in particular for technical purposes and purposes related to the administration of the Service, ensuring the safety of the operation of the Website, implementation of the provisions of the Regulations, protection of the law. In addition, this information is used to collect statistical or marketing information.


Data collected during correspondence (using the contact form, telephone, fax, email, etc.) between MAUALA.COM and the Customer will be used exclusively to answer the questions asked or to fulfill the order.

MAUALA.COM uses "cookies" to provide security, login, access to the Service, provide services and content tailored to the needs and interests of users, and for statistical and marketing purposes. Cookies contain the information necessary for proper functioning of the Service. Cookies do not contain personal information. Disabling the cookies of your web browser may make it difficult or impossible for you to use the Website.


Google Analytics - ShopRoseBoutique.com collects anonymous statistics about your visited pages. This data is only for statistical analysis of traffic on the Website. The Google Analytics Privacy Policy is located at: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html


Unannounced News - MAUALA.COM reserves the right to send unsolicited messages to anyone whose contact details it has and which have agreed to the Privacy Policy. These messages will relate to the technical aspects of the operation of the Service (technical messages), changes in regulations or privacy policy. These messages will not contain commercial information.


You may voluntarily express your consent to receive commercial information by e-mail, the indicated e-mail address, the products and services offered by MAUALA.COM. An email will be sent to each email address asking you to confirm the addition of an email address to the newsletter list. You may also at any time withdraw your consent to receive merchant information by logging into your account at the WWW.MAUALA.COMl website or by sending an email with the appropriate content to MAUALA@MAUALA.COM.


Personal Data Manager is not responsible for the content and practices used to protect personal data by other websites whose links and web addresses are located on the pages or in the advertisements of RoseBoutique.pl.


In case of inspection by the General Inspectorate for Personal Data Protection, the data of the Client may be made available to the employees of the Inspectorate in accordance with the Act on the Protection of Personal Data.